ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔
๓. นิพพานสูตร

               อรรถกถานิพพานสูตรที่ ๓               
               นิพพานสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อุทายี ได้แก่ พระโลฬุทายีเถระ.
               บทว่า เอตเทว เขฺวตฺถ ตัดบทเป็น เอตเทว โข เอตฺถ ได้แก่ ไม่มีความสุขนั้นแล ในที่นี้.
               บทว่า กามสหคตา คือ อาศัยกาม.
               บทว่า สมุทาจรนฺติ ได้แก่ ท่องเที่ยวไปในมโนทวาร.
               บทว่า อาพาธาย ได้แก่ เพื่อเบียดเบียนคือเพื่อบีบคั้น.
               บทว่า ปริยาเยน แปลว่า โดยเหตุ.
               พึงทราบเนื้อความในวาระทั้งหมดอย่างนี้.
               ในสูตรนี้ พระสารีบุตรกล่าวถึง อเวทยิตสุข.

               จบอรรถกถานิพพานสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๔ ๓. นิพพานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 237อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 238อ่านอรรถกถา 23 / 239อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8870&Z=8945
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :