ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ ปัญจาลวรรคที่ ๕
๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร

               พระสูตรที่ ๖ ถึง ๑๐ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปัญจาลสูตร
                         ๒. กามเหสสูตรที่ ๑
                         ๓. กามเหสสูตรที่ ๒
                         ๔. กามเหสสูตรที่ ๓
                         ๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑
                         ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
                         ๗. นิพพานสูตร
                         ๘. ปรินิพพานสูตร
                         ๙. ตทังคสูตร
                         ๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ ปัญจาลวรรคที่ ๕                ๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=250                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต เขมวรรคที่ ๑                ๑. เขมสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=256

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ ปัญจาลวรรคที่ ๕ ๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 254อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 23 / 256อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=9684&Z=9702
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com