ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒
๑๐. อรกานุสาสนีสูตร

               อรรถกถาอรกานุสาสนีสูตรที่ ๑๐               
               อรกานุสาสนีสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปริตฺตํ ความว่า น้อย คือน้อยหนึ่ง.
               จริงอยู่ ชีวิตนั้นชื่อว่ามีอยู่นิดหน่อยเท่านั้น เพราะมีกิจหน้าที่นิดหน่อยบ้าง เพราะมีชั่วขณะนิดหน่อยบ้าง เพราะดำรงชั่วขณะนิดหน่อยบ้าง. ชีวิตนั้นชื่อว่าลหุกะ เพราะเกิดเร็ว ดับเร็ว.
               บทว่า มนฺตาย โผฏฺฐพฺพํ ความว่า พึงถูกต้องด้วยความรู้. อธิบายว่า พึงรู้ด้วยปัญญา.
               บทว่า ปพฺพเตยฺยา ได้แก่ อันเกิดจากภูเขา.
               บทว่า หารหารินี ความว่า สามารถจะพัดพาสิ่งที่จะพึงพัดพาไปได้ เช่นต้นไม้ ต้นอ้อและไม้ไผ่เป็นต้น.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอรกานุสาสนีสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. หิริสูตร
                         ๒. สุริยสูตร
                         ๓. นครสูตร
                         ๔. ธัมมัญญูสูตร
                         ๕. ปาริฉัตตกสูตร
                         ๖. สักกัจจสูตร
                         ๗. ภาวนาสูตร
                         ๘. อัคคิขันธูปมสูตร
                         ๙. สุเนตตอนุสาสนีสูตร
                         ๑๐. อรกานุสาสนีสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรคที่ ๒ ๑๐. อรกานุสาสนีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 70อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 71อ่านอรรถกถา 23 / 72อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=2827&Z=2899
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :