ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 97อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 98อ่านอรรถกถา 23 / 99อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑
๘. อุตตรสูตร

               อรรถกถาอุตตรสูตรที่ ๘               
               อุตตรวิปัตติสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า วฏฺฏชาลิกายํ คือ ในวิหารอันมีชื่ออย่างนั้น.
               ได้ยินว่า วิหารนั้น ได้ชื่อว่าวัฏฏชาลิกา เพราะตั้งอยู่ในป่าวัฏฏวัน.
               บทว่า ปาตุรโหสิ ความว่า ได้เป็นผู้มาปรากฏด้วยตั้งใจว่า จักบอกเรื่องนี้แก่ท้าวเทวราช.
               บทว่า อาทิพฺรหฺมจริยโก แปลว่า เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งสิ้นอันเป็นที่รวบรวมสิกขา ๓ ไว้.

               จบอรรถกถาอุตตรสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ เมตตาวรรคที่ ๑ ๘. อุตตรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 97อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 98อ่านอรรถกถา 23 / 99อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=3333&Z=3404
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4811
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4811
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :