ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 141อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 24 / 143อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สาธุวรรคที่ ๔
๙. อาจยคามิธรรมสูตร

               อรรถกถาอริยธรรมสูตรที่ ๒ เป็นต้น               
               สูตรที่ ๒ เป็นต้น มีเนื้อความง่ายเหมือนกันแล.
                         [๑๓๔] จตุตฺถสฺส ปฐเม สาธุนฺติ ภทฺทกํ สิลิฏฺฐกํ. ทุติยาทีนิ
               อุตฺตานตฺถาเนวาติ. อริยมคฺควคฺโค อุตฺตานตฺโถเยวาติ.
                         สาธุวคฺโค จตุตฺโถ.
                         ตติยปณฺณาสโก นิฏฺฐิโต.
               จบอรรถกถาสาธุวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สาธุวรรคที่ ๔                ๑. สาธุสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=134                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ ชานุสโสณีวรรคที่ ๒                ๘. ติวิธสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=163

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ตติยปัณณาสก์ สาธุวรรคที่ ๔ ๙. อาจยคามิธรรมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 141อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 24 / 143อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=5727&Z=5735
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :