ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 174อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 175อ่านอรรถกถา 24 / 176อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สุนทรวรรคที่ ๓
๙. อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร

               อรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓               
               สุนทรวรรคที่ ๓ มีเนื้อความง่ายเหมือนกันแล.
               จบอรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓               
               จบจตุตถปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ ชานุสโสณีวรรคที่ ๒                ๑๑. ชาณุสโสณีสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=166                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ ปฐมวรรคที่ ๑                ๕. ธรรมปริยายสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=193

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สุนทรวรรคที่ ๓ ๙. อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 174อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 175อ่านอรรถกถา 24 / 176อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=6592&Z=6600
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :