ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สุนทรวรรคที่ ๓
๑๐. ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร

               อรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓               
               สุนทรวรรคที่ ๓ มีเนื้อความง่ายเหมือนกันแล.
               จบอรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓               
               จบจตุตถปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ ชานุสโสณีวรรคที่ ๒                ๑๑. ชาณุสโสณีสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=166                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ ปฐมวรรคที่ ๑                ๕. ธรรมปริยายสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=193

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ สุนทรวรรคที่ ๓ ๑๐. ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 175อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 176อ่านอรรถกถา 24 / 177อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=6601&Z=6609
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :