ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 198อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 208อ่านอรรถกถา 24 / 209อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑
๑. กิมัตถิยสูตร

               มโนรถปูรณี ๙               
               อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต               
               นิสสายวรรคที่ ๑               
               เอกาทสกนิบาต กิมัตถิยสูตรที่ ๑ (ข้อ ๒๐๘) เป็นต้นมีนัยที่กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแล.
               จริงอยู่ ในเอกาทสกนิบาต ๕ สูตรข้างต้น ท่านกล่าวองค์ ๑๑ แยกนิพพิทาและวิราคะออกเป็นสอง.

               จบอรรถกถากิมัตถิยสูตรเป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ ปฐมวรรคที่ ๑                ๘. กรรมสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=196                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑                ๖. พยสนสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=213

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑ ๑. กิมัตถิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 198อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 208อ่านอรรถกถา 24 / 209อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=7521&Z=7566
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8555
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8555
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :