ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 212อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 213อ่านอรรถกถา 24 / 214อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑
๖. พยสนสูตร

               อรรถกถาพยสนสูตรที่ ๖               
               พยสนสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               การบอกคืนสิกขาบท พึงทราบว่าเกิน.
               ฉฏฺเฐ สิกฺขาปจฺจกฺขานํ อธิกํ ฯ

               จบอรรถกถาพยสนสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑ ๖. พยสนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 212อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 213อ่านอรรถกถา 24 / 214อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=7691&Z=7703
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8559
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8559
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :