ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 213อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 24 / 215อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑
๗. สัญญาสูตร

               อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗               
               สัญญาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               รูปารมณ์ อันจักขุวิญญาณเห็นแล้วเป็นต้น.
               บทว่า อตฺเถน อตฺโถ ได้แก่ อรรถกับอรรถ.
               บทว่า พฺยญฺชเนน พฺยญฺชนํ ได้แก่ พยัญชนะกับพยัญชนะ.
               บทว่า สํสนฺทิสฺสติ แปลว่า จักเป็นไปกันได้.
               บทว่า สเมสฺสติ แปลว่า จักเสมอกันได้.
               บทว่า น วิคฺคยฺหิสฺสติ ได้แก่ จักไม่ผิดกัน.
               บทว่า อคฺคปทสฺมึ ได้แก่ ในพระนิพพาน.

               จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต นิสสายวรรคที่ ๑ ๗. สัญญาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 213อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 24 / 215อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=7704&Z=7773
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8561
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8561
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :