ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 224อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 225อ่านอรรถกถา 24 / 226อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ทุติยวรรคที่ ๒
๘. สมาธิสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมสมาธิสูตรที่ ๘ เป็นต้น               
               คำที่เหลือในวรรคนี้ และในพระสูตรทั้งปวงนอกเหนือจากนี้ มีอรรถง่ายทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาปฐมสมาธิสูตรที่ ๘ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มหานามสูตรที่ ๑
                         ๒. มหานามสูตรที่ ๒
                         ๓. นันทิยสูตร
                         ๔. สุภูติสูตร
                         ๕. เมตตาสูตร
                         ๖. ทสมสูตร
                         ๗. โคปาลกสูตร
                         ๘. สมาธิสูตรที่ ๑
                         ๙. สมาธิสูตรที่ ๒
                         ๑๐. สมาธิสูตรที่ ๓
                         ๑๑. สมาธิสูตรที่ ๔ ฯ
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ทุติยวรรคที่ ๒                ๗. โคปาลกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=224                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต                พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์ด้วยปัณณาสก์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=229

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ทุติยวรรคที่ ๒ ๘. สมาธิสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 224อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 225อ่านอรรถกถา 24 / 226อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=8594&Z=8632
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8887
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8887
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :