ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 59อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 60อ่านอรรถกถา 24 / 61อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สจิตตวรรคที่ ๑
๑๐. อาพาธสูตร

               อรรถกถาอาพาธสูตรที่ ๑๐               
               อาพาธสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อนุกมฺปํ อุปาทาย ได้แก่ ทรงอาศัยความเอ็นดูในพระคิริมานนท์เถระ.
               พึงทราบโรคทั้งหลายมีโรคตาเป็นต้นด้วยอำนาจวัตถุ.
               จริงอยู่ ธรรมดาว่าผู้บังเกิดความเลื่อมใสแล้ว ไม่มีโรค.
               บทว่า กณฺณโรโค ได้แก่ โรคหูส่วนนอก.
               บทว่า ปินาโส ได้แก่ โรคจมูกส่วนนอก.
               บทว่า รขสา ได้แก่ โรคในที่ใช้เล็บขีด.
               บทว่า ปิตฺตสมุฏฺฐานา ได้แก่ อาพาธที่เกิดจากดี. เขาว่า อาพาธเหล่านั้นมี ๓๒ อย่าง. ถึงในอาพาธที่มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็นัยนี้เหมือนกัน.
               บทว่า อุตุปริณามชา ได้แก่ โรคที่เกิดด้วยร้อนจัดเย็นจัด เพราะเปลี่ยนฤดู.
               บทว่า วิสมปริหารชา ได้แก่ อาพาธที่เกิดด้วยการบริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอมียืนนั่งนานเกินไปเป็นต้น.
               บทว่า โอปกฺกมิกา ได้แก่ อาพาธที่เกิดด้วยความพยายามเบียดเบียนของผู้อื่นมีการฆ่าฟัน จองจำเป็นต้น.
               บทว่า กมฺมวิปากชา ได้แก่ อาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมที่มีกำลัง.
               บทว่า สนฺตํ ได้แก่ คุณชาตที่ชื่อว่าสันตะ เพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นสงบ. ชื่อว่าปณีตะ เพราะอรรถว่าไม่เดือดร้อน.
               คำที่เหลือทุกแห่งมีใจความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอาพาธสูตรที่ ๑๐               
               จบสจิตตวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สจิตตสูตร
                         ๒. สาริปุตตสูตร
                         ๓. ฐิติสูตร
                         ๔. สมถสูตร
                         ๕. ปริหานสูตร
                         ๖. สัญญาสูตรที่ ๑
                         ๗. สัญญาสูตรที่ ๒
                         ๘. มูลสูตร
                         ๙. ปัพพชิตสูตร
                         ๑๐. อาพาธสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สจิตตวรรคที่ ๑ ๑๐. อาพาธสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 59อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 60อ่านอรรถกถา 24 / 61อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=2597&Z=2711
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7921
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7921
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :