ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 61อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 62อ่านอรรถกถา 24 / 63อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒
๒. ตัณหาสูตร

               อรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๒               
               ตัณหาสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ภวตณฺหาย ได้แก่ ของความปรารถนาภพ.
               ในสูตรทั้งสอง ตรัสเฉพาะวัฏฏะอย่างเดียว แต่วัฏฏะในสูตรทั้งสองนี้
               สูตรที่ ๑ ตรัสวัฏฏะมีอวิชชาเป็นมูล
               สูตรที่ ๒ ตรัสวัฏฏะมีตัณหาเป็นมูล.

               จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒ ๒. ตัณหาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 61อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 62อ่านอรรถกถา 24 / 63อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=2782&Z=2853
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7936
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7936
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :