ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 62อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 63อ่านอรรถกถา 24 / 64อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒
๓. นิฏฐาสูตร

               อรรถกถานิฏฐาสูตรที่ ๓               
               นิฏฐาสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า นิฏฺฐงฺคตา ได้แก่ หมดความสงสัย.
               บทว่า อิธ นิฏฺฐา ได้แก่ ปรินิพพานในโลกนี้เท่านั้น.
               บทว่า อิธ วิหาย นิฏฺฐา ได้แก่ ละโลกนี้แล้วไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาส.

               จบอรรถกถานิฏฐาสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒ ๓. นิฏฐาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 62อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 63อ่านอรรถกถา 24 / 64อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=2854&Z=2868
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7941
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7941
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :