ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 69อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 24 / 71อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒
๑๐. วัตถุกถาสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐               
               ทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปาสํสานิ ฐานานิ ได้แก่ เหตุที่นำความสรรเสริญมาให้.
               คำที่เหลือทุกแห่งมีใจความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐               
               จบยมกวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อวิชชาสูตร
                         ๒. ตัณหาสูตร
                         ๓. นิฏฐาสูตร
                         ๔. อเวจจสูตร
                         ๕. สุขสูตรที่ ๑
                         ๖. สุขสูตรที่ ๒
                         ๗. นฬกปานสูตรที่ ๑
                         ๘. นฬกปานสูตรที่ ๒
                         ๙. วัตถุกถาสูตรที่ ๑
                         ๑๐. วัตถุกถาสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ยมกวรรคที่ ๒ ๑๐. วัตถุกถาสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 69อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 24 / 71อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=3064&Z=3116
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8000
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8000
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :