ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อากังขวรรคที่ ๓
๗. กากสูตร

               อรรถกถากากสูตรที่ ๗               
               กากสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ธํสี ได้แก่ ผู้กำจัดคุณ ไม่เอื้อถึงคุณของใครๆ แม้เขาเอามือจับก็กำจัดเสีย ยังถ่ายอุจจาระรดบนศีรษะ.
               บทว่า ปคพฺโภ ได้แก่ ประกอบด้วยความคะนอง ไร้ยางอาย.
               ตัณหาความอยาก ท่านเรียกว่าตินติณะ ในบทว่า ตินฺติโณ ประกอบด้วยความอยากนั้น หรือมากด้วยความน่ารังเกียจ.
               บทว่า ลุทฺโท แปลว่า หยาบช้า.
               บทว่า อการุณิโก แปลว่า ไร้กรุณา.
               บทว่า ทุพฺพโล ได้แก่ ไม่มีกำลังมีแรงน้อย.
               บทว่า โอรวิตา ได้แก่ บินไปร้องไป.
               บทว่า เนจยิโก ได้แก่ ทำการสะสม.

               จบอรรถกถากากสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อากังขวรรคที่ ๓ ๗. กากสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 76อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 24 / 78อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=3493&Z=3502
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :