ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 83อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 84อ่านอรรถกถา 24 / 85อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔
๔. พยากรณสูตร

               อรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๔               
               พยากรณสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ฌายี สมาปตฺติกุสโล ได้แก่ ผู้ถึงพร้อมด้วยฌานทั้งหลายและผู้ฉลาดในสมาบัติ.
               บทว่า อิริณํ ได้แก่ ความเปล่าประโยชน์.
               บทว่า วิจินํ ได้แก่ ความเสาะคุณ ความไร้คุณ.
               อีกนัยหนึ่ง เป็นประหนึ่งเข้าถึงป่าใหญ่ ที่เรียกว่าอิริณะ และชัฏใหญ่ ที่เรียกว่าวิจินะ.
               บทว่า อนยํ ได้แก่ ความไม่เจริญ.
               บทว่า พฺยสนํ ได้แก่ ความพินาศ.
               บทว่า อนพฺยสนํ ได้แก่ ความไม่เจริญ พินาศ.
               บทว่า กึ นุ โข แปลว่า เพราะเหตุไร.

               จบอรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔ ๔. พยากรณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 83อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 84อ่านอรรถกถา 24 / 85อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=3615&Z=3653
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8132
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8132
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :