ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 8อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 9อ่านอรรถกถา 24 / 10อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๑
๙. สันตสูตร

               อรรถกถาสันตสูตรที่ ๙               
               สันตสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้
               บทว่า สนฺตา ได้แก่ สงบ เพราะมีอารมณ์สงบบ้าง เพราะมีองค์สงบบ้าง ที่ได้ชื่ออย่างนี้ว่าวิโมกข์ ก็เพราะพ้นไปจากธรรมที่เป็นข้าศึก และเพราะเหตุหลุดพ้นด้วยดีโดยปราศจากสงสัยในอารมณ์.
               บทว่า อติกฺกมฺม รูเป ได้แก่ ล่วงรูปฌานเป็นไป.
               คำที่เหลือในที่ทุกแห่งมีความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสันตสูตรที่ ๙               
               จบอานิสังสวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กิมัตถิยสูตร
                         ๒. เจตนาสูตร
                         ๓. สีลสูตร
                         ๔. อุปนิสาสูตร
                         ๕. อานันทสูตร
                         ๖. สมาธิสูตร
                         ๗. สาริปุตตสูตร
                         ๘. สัทธาสูตร
                         ๙. สันตสูตร
                         ๑๐. วิชชยสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ ๑ ๙. สันตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 8อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 9อ่านอรรถกถา 24 / 10อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=278&Z=296
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7190
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7190
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :