ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 89อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 90อ่านอรรถกถา 24 / 91อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔
๑๐. พลสูตร

               อรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐               
               พลสูตรที่ ๑๐ พึงทราบโดยนัยที่กล่าวไว้ในหนหลังนั้นแล.
               คำที่เหลือในบททุกบทง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐               
               จบเถรวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วาหุนสูตร
                         ๒. อานันทสูตร
                         ๓. ปุณณิสูตร
                         ๔. พยากรณสูตร
                         ๕. กัตถีสูตร
                         ๖. อัญญสูตร
                         ๗. อธิกรณสูตร
                         ๘. พยสนสูตร
                         ๙. โกกาลิกสูตร
                         ๑๐. พลสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔ ๑๐. พลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 89อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 90อ่านอรรถกถา 24 / 91อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=4010&Z=4055
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8251
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8251
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :