ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อุบาสกวรรคที่ ๕
๒. เวรสูตร

               อรรถกถาเวรสูตรที่ ๒               
               เวรสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ภยานิ ได้แก่ ภัยคือความสะดุ้งแห่งจิต.
               บทว่า เวรานิ ได้แก่ อกุศลเวรและบุคคลเวร.
               บทว่า อริโย จสฺส ญาโย ได้แก่ มรรคพร้อมกับวิปัสสนา.
               บทว่า อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ ความว่า เมื่อเหตุมีอวิชชาเป็นต้นนี้มีอยู่อย่างนี้ ผลมีสังขารเป็นต้นจึงมี.
               บทว่า อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ ความว่า สหชาตปัจจัยอันใดมีอยู่ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสหชาตปัจจัยนั่น ผลนอกนี้ ชื่อว่าย่อมเกิด.
               บทว่า อิมสฺมึ อสฺสติ ความว่า เมื่อเหตุมีอวิชชาเป็นต้นไม่มี ผลมีสังขารเป็นต้นก็ไม่มี.
               บทว่า อิมสฺส นิโรธา ความว่า เพราะความไม่เป็นไปแห่งเหตุ ความไม่เป็นไปแห่งผลก็มี.

               จบอรรถกถาเวรสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อุบาสกวรรคที่ ๕ ๒. เวรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 91อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 92อ่านอรรถกถา 24 / 93อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=4182&Z=4239
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :