ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 11อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 12อ่านอรรถกถา 25 / 13อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๒]
๒. อัปปมาทวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องพระนางสามาวดี [๑๕]
๒. เรื่องกุมภโฆสก [๑๖]
๓. เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [๑๗]
๔. เรื่องพาลนักษัตร [๑๘]
๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙]
๖. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๒๐]
๗. เรื่องท้าวสักกะ [๒๑]
๘. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๒]
๙. เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม [๒๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 11อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 12อ่านอรรถกถา 25 / 13อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com