ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 14อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 15อ่านอรรถกถา 25 / 16อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓] [๑๔] [๑๕]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๕]
๕. พาลวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๕ เรื่อง
๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕]
๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖]
๓. เรื่องอานนทเศรษฐี [๔๗]
๔. เรื่องโจรผู้ทำลายปม [๔๘]
๕. เรื่องพระอุทายีเถระ [๔๙]
๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา [๕๐]
๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑]
๘. เรื่องชาวนา [๕๒]
๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ [๕๓]
๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๕๔]
๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕]
๑๒. เรื่องอหิเปรต [๕๖]
๑๓. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต [๕๗]
๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ [๕๘]
๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 14อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 15อ่านอรรถกถา 25 / 16อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com