ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 19อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 20อ่านอรรถกถา 25 / 21อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๐]
๑๐. ทัณฑวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๗]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๘]
๓. เรื่องเด็กหลายคน [๑๐๙]
๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ [๑๑๐]
๕. เรื่องอุโบสถกรรม [๑๑๑]
๖. เรื่องอชครเปรต [๑๑๒]
๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๑๑๓]
๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก [๑๑๔]
๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕]
๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ [๑๑๖]
๑๑. เรื่องสุขสามเณร [๑๑๗]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 19อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 20อ่านอรรถกถา 25 / 21อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com