ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 23อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 24อ่านอรรถกถา 25 / 25อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๔]
๑๔. พุทธวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องมารธิดา [๑๔๘]
๒. เรื่องยมกปาฏิหาริย์ [๑๔๙]
๓. เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ [๑๕๐]
๔. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๑๕๑]
๕. เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี [๑๕๒]
๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต [๑๕๓]
๗. เรื่องปัญหาพระอานนทเถระ [๑๕๔]
๘. เรื่องสัมพหุลภิกขุ [๑๕๕]
๙. เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล [๑๕๖]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 23อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 24อ่านอรรถกถา 25 / 25อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com