ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 27อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 28อ่านอรรถกถา 25 / 29อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๘]
๑๘. มลวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ [๑๘๒]
๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๘๓]
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๑๘๔]
๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๘๕]
๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง [๑๘๖]
๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี [๑๘๗]
๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๘๘]
๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ [๑๘๙]
๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๙๐]
๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี [๑๙๑]
๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ [๑๙๒]
๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก [๑๙๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 27อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 28อ่านอรรถกถา 25 / 29อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com