ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 28อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 29อ่านอรรถกถา 25 / 30อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๙]
๑๙. ธัมมัตถวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย [๑๙๔]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๙๕]
๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ [๑๙๖]
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๑๙๗]
๕. เรื่องภิกษุมากรูป [๑๙๘]
๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ [๑๙๙]
๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๐๐]
๘. เรื่องเดียรถีย์ [๒๐๑]
๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ [๒๐๒]
๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๐๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 28อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 29อ่านอรรถกถา 25 / 30อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com