ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 31อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 32อ่านอรรถกถา 25 / 33อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๒]
๒๒. นิรยวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี [๒๒๓]
๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน [๒๒๔]
๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา [๒๒๕]
๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖]
๕. เรื่องภิกษุว่ายาก [๒๒๗]
๖. เรื่องหญิงขี้หึง [๒๒๘]
๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ [๒๒๙]
๘. เรื่องนิครนถ์ [๒๓๐]
๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ [๒๓๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 31อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 32อ่านอรรถกถา 25 / 33อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com