ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 32อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 33อ่านอรรถกถา 25 / 34อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นาควรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๓]
๒๓. นาควรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องของพระองค์ [๒๓๒]
๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง [๒๓๓]
๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า [๒๓๔]
๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๒๓๕]
๕. เรื่องสานุสามเณร [๒๓๖]
๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ [๒๓๗]
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๓๘]
๘. เรื่องมาร [๒๓๙]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นาควรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 32อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 33อ่านอรรถกถา 25 / 34อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com