ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 34อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 35อ่านอรรถกถา 25 / 36อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๕]
๒๕. ภิกขุวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป [๒๕๒]
๒. เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ [๒๕๓]
๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ [๒๕๔]
๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ [๒๕๕]
๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖]
๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์ [๒๕๗]
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘]
๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป [๒๕๙]
๙. เรื่องพระสันตกายเถระ [๒๖๐]
๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ [๒๖๑]
๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ [๒๖๒]
๑๒. เรื่องสุมนสามเณร [๒๖๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 34อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 35อ่านอรรถกถา 25 / 36อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com