ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๕] ถึง [๖]
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๔ หน้าต่าง
               อรรถกถามงคลสูตรในขุททกปาฐะ     หน้าต่างที่
                       ประโยชน์แห่งบทตั้ง    ๑.     
                              กถาพรรณนาปฐมมหาสังคายนา
                              พรรณนาปาฐะว่า เอวํ เป็นต้น
                              แก้บท เม
                              แก้บท สุตํ
                              แก้อรรถบท เอกํและสมยํ    ๒.     
                              แก้อรรถบท ภควา
                              แก้บท วิภตฺตวา
                              แก้บท ภตฺตวา
                              แก้บท ภเวสุ วนฺตคมน
                              แก้บท สาวตฺถิยํ วิหรติ
                              แก้อรรถบท เชตวเน
                              แก้อรรถบท อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม
                              แก้ อภิกฺกนฺตศัพท์
                              แก้อรรถบท เกวลกปฺปํ
                       เรื่องมูลเหตุเกิดมงคลปัญหา    ๓.     
                              โกลาหลมี ๕
                       พรรณนาคาถาว่า พหู เทวา
                       พรรณนาคาถาว่า อเสวนา จ
                       พรรณนาคาถาว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ
                       พรรณนาคาถาว่า พาหุสจฺจญฺจ
                       พรรณนาคาถาว่า มาตาปิตุอุปฎฺฐานํ    ๔.     
                       พรรณนาคาถาว่า ทานญฺจ
                       พรรณนาคาถาว่า อารตี
                       พรรณนาคาถาว่า คารโว จ
                       พรรณนาคาถาว่า ขนฺตี จ
                       พรรณนาคาถาว่า ตโป จ
                       พรรณนาคาถาว่า ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ
                       พรรณนาคาถาว่า เอตาทิสานิ

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ มงคลสูตรในขุททกปาฐะ จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 4อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 5อ่านอรรถกถา 25 / 7อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=&A=41&Z=72
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=2022
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=2022
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com