ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สัพพสังหารกปัญหา
ว่าด้วย การพูดของหญิง ๒ ประเภท

               ปัญหาในเรื่องเครื่องประดับ อบด้วยกลิ่นหอมทุกอย่าง
               มีคำเริ่มต้นว่า สพฺพสํหารโก นตฺถิ ดังนี้
               จักแจ่มแจ้งโดยอาการทั้งปวง ในอุมมัคคชาดก.


               จบอรรถกถาสัพพสังหารกปัญหาที่ ๑๐.               
               จบ ปโรสตวรรคที่ ๑๑.               
               -----------------------------------------------------               

               รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
               ๑. ปโรสตชาดก ว่าด้วย คนมีปัญญาคนเดียวดีกว่าคนโง่เขลาตั้งร้อย
               ๒. ปัณณิกชาดก ว่าด้วย ที่พึงให้โทษ
               ๓. เวริชาดก ว่าด้วย การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน
               ๔. มิตตวินทชาดก ว่าด้วย โทษผู้ลุอำนาจความปรารถนา
               ๕. ทุพพลกัฏฐชาดก ว่าด้วย ช้างกลัวไม้แห้ง
               ๖. อุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร
               ๗. สาลิตตกชาดก ว่าด้วย คนมีศิลปะ
               ๘. พาหิยชาดก ว่าด้วย เป็นคนควรศึกษาศิลปะ
               ๙. กุณฑกปูวชาดก ว่าด้วย มีอย่างไรกินอย่างนั้น
               ๑๐. สัพพสังหารกปัญหา ว่าด้วย การพูดของหญิง ๒ ประเภท

               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สัพพสังหารกปัญหา ว่าด้วย การพูดของหญิง ๒ ประเภท จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 109อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 110อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 111อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=721&Z=734
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :