ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1588 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1601 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1613 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา จุลลกุณาลชาดก
ว่าด้วย สิ่ง ๕ อย่างรู้ได้ยาก

               ชาดกเรื่องนี้ มีคำเริ่มต้นว่า ขุทฺทานํ ลหุจิตฺตานํ ดังนี้
               จักมีอย่างแจ่มแจ้งใน กุณาลชาดก.
               (ดูพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑ หน้า ๕๑๔)

               จบอรรถกถาจุลกุณาลชาดกที่ ๑

.. อรรถกถา จุลลกุณาลชาดก ว่าด้วย สิ่ง ๕ อย่างรู้ได้ยาก จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1588 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1601 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1613 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6380&Z=6416
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=1505
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=1505
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :