ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา กกัณฏกชาดก
ว่าด้วย กกัณฏกชาดก

               กกัณฏกชาดกนี้ มีคำเริ่มต้นว่า นายํ ปุเร โอกฺกมติ
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก

               จบอรรถกถากกัณฏกชาดกที่ ๑๐.
               จบ สันถวรรคที่ ๒.
-----------------------------------------------------
               รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อินทสมานโคตตชาดก ว่าด้วย การสมาคมกับสัตบุรุษ
                         ๒. สันถวชาดก ว่าด้วย ความสนิทสนม
                         ๓. สุสีมชาดก ว่าด้วย พระเจ้าสุสีมะ
                         ๔. คิชฌชาดก ว่าด้วย สายตาแร้ง
                         ๕. นกุลชาดก ว่าด้วย อย่าวางใจมิตร
                         ๖. อุปสาฬหกชาดก ว่าด้วย คุณธรรมที่ไม่ตายไปจากโลก
                         ๗. สมิทธิชาดก ว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย
                         ๘. สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วย เหยี่ยวนกเขา
                         ๙. อรกชาดก ว่าด้วย การแผ่เมตตา
                         ๑๐. กกัณฏกชาดก ว่าด้วย กิ้งก่าได้ทรัพย์
-----------------------------------------------------

.. อรรถกถา กกัณฏกชาดก ว่าด้วย กกัณฏกชาดก จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 187อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 189อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 191อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=1202&Z=1217
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :