ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2066 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2084 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2104 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา ศิริมันทชาดก
ว่าด้วย ปัญญาประเสริฐ

               สิริเมณฑกปัญหานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ปญฺญายุเปตํ สิริยา วิหีนํ
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาสิริเมณฑกชาดกที่ ๔

.. อรรถกถา ศิริมันทชาดก ว่าด้วย ปัญญาประเสริฐ จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2066 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2084 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2104 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=8244&Z=8337
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=1053
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=1053
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :