ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 10อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 30อ่านอรรถกถา 31 / 56อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา
ทุติยภาณวาร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๓๐] ถึง [๕๕]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๓๐] [๓๑] [๓๒] [๓๓] [๓๔] [๓๕] [๓๖] [๓๗] [๓๘] [๓๙] [๔๐] [๔๑] [๔๒] [๔๓] [๔๔] [๔๕] [๔๖] [๔๗] [๔๘] [๔๙] [๕๐-๕๓] [๕๔] [๕๕]


ทุติยภาณวาร
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
               อรรถกถาทุติยภาณวาร     หน้าต่างที่
                       ข้อ ๓๐    .     
                       ข้อ ๔๐    .     

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา ทุติยภาณวาร จบ.  
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 10อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 30อ่านอรรถกถา 31 / 56อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=305&Z=455
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com