ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 530อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 534อ่านอรรถกถา 31 / 544อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค
ยุคนัทธกถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๕๓๔] ถึง ๕๔๓]
ยุคนัทธกถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถายุคนัทธกถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถายุคนัทธกถา    .     
                             อรรถกถาสุตตันตนิเทศ
                                   วินิจฉัย ยุคนัทธนิเทศ
                             อรรถกถาธรรมุทธัจจวารนิเทศ

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ยุคนัทธกถา จบ.  
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 530อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 534อ่านอรรถกถา 31 / 544อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=7564&Z=7861
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com