ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 621อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 633อ่านอรรถกถา 31 / 659อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค
สุญญกถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๖๓๓] ถึง ๖๕๘]
สุญญกถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถาสุญญกถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาสุญญกถา    .     
                             วินิจฉัย นั่งอย่างไรเล่าจึงชื่อว่า นั่ง ณ ที่สมควรส่วนหนึ่ง
                             วินิจฉัย สุตตันตนิเทศ
                             วินิจฉัย มาติกา
                             วินิจฉัย มาติกานิเทศ
                             วินิจฉัย ปุญฺญาภิสงฺขาโร
                             วินิจฉัย ลักษณะทั้งหลาย
                       รวมกถาที่มีใน วรรค นี้

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค สุญญกถา จบ.  
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 621อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 633อ่านอรรถกถา 31 / 659อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=9514&Z=9682
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com