ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 56อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 64อ่านอรรถกถา 31 / 67อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา
ตติยภาณวาร - ปหาตัพพนิทเทส
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๖๔] ถึง [๖๖]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๖๔] [๖๕] [๖๖]


ตติยภาณวาร - ปหาตัพพนิทเทส
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถาปหาตัพพนิทเทส     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาปหาตัพพนิทเทส    .     

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา ตติยภาณวาร - ปหาตัพพนิทเทส จบ.  
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 56อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 64อ่านอรรถกถา 31 / 67อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=515&Z=558
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com