ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 633อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 659อ่านอรรถกถา 31 / 679อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒]

สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค
มหาปัญญากถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๖๕๙] ถึง ๖๗๘]
มหาปัญญากถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
               อรรถกถามหาปัญญากถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถามหาปัญญากถา    .     
                             วินิจฉัย อนุปัสสนา
                             อรรถกถาโสฬสปัญญานิเทศ
                             อรรถกถาปุคคลวิเสสนิเทศ    .     

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค มหาปัญญากถา จบ.  
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 633อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 659อ่านอรรถกถา 31 / 679อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=9683&Z=10089
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com