ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค
๗. ตินทุกทายกเถราปทาน (๑๙๗)

               ๑๙๗. อรรถกถาตินทุกทายกเถราปทาน               
               อปทานของท่านพระเถระรูปที่ ๗, ๘, ๙ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               แม้ในอปทานเรื่องที่ ๑๐ เรื่องสุดท้ายไม่มีความยากแล.
               จบอรรถกถาตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค                ๖. กิสลยปูชกเถราปทาน (๑๙๖) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=198                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๔. อุทกาสนทายิวรรค                ๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน (๒๓๑) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=233

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ตมาลปุปผิยเถราปทาน
                         ๒. ติณสันถารทายกเถราปทาน
                         ๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน
                         ๔. อโสกปูชกเถราปทาน
                         ๕. อังโกลกเถราปทาน
                         ๖. กิสลยปูชกเถราปทาน
                         ๗. ตินทุกทายกเถราปทาน
                         ๘. คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน
                         ๙. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน
                         ๑๐. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน
               และมีคาถา ๕๘ คาถา.
               จบตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐               
               -----------------------------------------------------               

               และรวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ
                         ๑. ภิกขทายิวรรค
                         ๒. มหาปริวารวรรค
                         ๓. เสเรยยวรรค
                         ๔. โสภิตวรรค
                         ๕. ฉัตตวรรค
                         ๖. พันธุชีวกวรรค
                         ๗. สุปาริจริยวรรค
                         ๘. กุมุทวรรค
                         ๙. กุฏชปุปผิยวรรค
                         ตมาลปุปผิยวรรคเป็นที่ ๑๐.
               ท่านทำไว้ใน ๑๐ วรรคนี้มีคาถา ๖๖๖ คาถา.
               จบหมวด ๑๐ แห่งภิกขวรรค เป็นหมวด ๑๐๐ ที่ ๒.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค ๗. ตินทุกทายกเถราปทาน (๑๙๗) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 198อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 199อ่านอรรถกถา 32 / 200อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=4916&Z=4931
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :