ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 219อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 220อ่านอรรถกถา 32 / 221อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๒. หัตถิวรรค
๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน (๒๑๘)

               อรรถกถาวรรคที่ ๒๑ เป็นต้น               
               เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไป ทุกๆ เรื่องทั้งหมด ข้าพเจ้าจักทำการพรรณนาเฉพาะบทที่ยากเท่านั้น ส่วนในวรรคที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ ชื่อของพระเถระทั้งหมดได้แล้วด้วยบุญที่ตนเองได้กระทำไว้ จะต่างกันก็แต่เพียงบุญที่กระทำไว้เท่านั้น, ชื่อและพระนครที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ผู้ทรงให้พยากรณ์เหล่านั้น แม้ทั้งหมดก็ง่ายทั้งนั้นแล เพราะมีเนื้อความตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังแล.
               ส่วนเนื้อความแห่งคาถาอปทาน บัณฑิตก็พอจะรู้ได้โดยง่ายทีเดียวด้วยการประกอบเทียบกับเนื้อความแล.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค                ๖. กิสลยปูชกเถราปทาน (๑๙๖) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=198                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๔. อุทกาสนทายิวรรค                ๓. สาลปุปผิยเถราปทาน (๒๓๓) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=235
               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. หัตถิทายกเถราปทาน
                         ๒. ปานธิทายกเถราปทาน
                         ๓. สัจจสัญญกเถราปทาน
                         ๔. เอกสัญญกเถราปทาน
                         ๕. รังสิสัญญกเถราปทาน
                         ๖. สันธิตเถราปทาน
                         ๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน
                         ๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน
                         ๙. สัปปิทายกเถราปทาน
                         ๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน
               มีคาถา ๕๔ คาถา ฉะนี้แล.
               จบหัตถิวรรคที่ ๒๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๒. หัตถิวรรค ๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน (๒๑๘) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 219อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 220อ่านอรรถกถา 32 / 221อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5223&Z=5238
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :