ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 241อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 242อ่านอรรถกถา 32 / 243อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๔. อุทกาสนทายิวรรค
๑๐. วาสิทายกเถราปทาน (๒๔๐)

               ๒๔๐. อรรถกถาวาสิทายกเถราปทาน               
               เรื่องราวในอปทานที่ ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถาวาสิทายกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน
                         ๒. ภาชนทายกเถราปทาน
                         ๓. สาลปุปผิยเถราปทาน
                         ๔. กิลัญชทายกเถราปทาน
                         ๕. เวทิทายกเถราปทาน
                         ๖. วรรณการกเถราปทาน
                         ๗. ปิยาลปุปผิยเถราปทาน
                         ๘. อัมพยาคทายกเถราปทาน
                         ๙. ชคติการกเถราปทาน
                         ๑๐. วาสิทายกเถราปทาน
               และมีคาถา ๓๘ คาถา ฉะนี้แล.
               จบอุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๔. อุทกาสนทายิวรรค ๑๐. วาสิทายกเถราปทาน (๒๔๐) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 241อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 242อ่านอรรถกถา 32 / 243อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5523&Z=5542
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :