ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 251อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 252อ่านอรรถกถา 32 / 253อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค
๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน (๒๕๐)

               ๒๕๐. อรรถกถาอุททาลทายกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อุทฺทาลกํ คเหตฺวาน ความว่า เราได้เก็บเอาดอกคูนที่เกิดใกล้ชาตสระ มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ.๑-
               คำที่เหลือมีเนื้อความพอจะรู้ได้ง่ายทีเดียวแล.
____________________________
๑- บาลี กุกกุธะ.

               จบอรรถกถาอุททาลทายกเถราปทาน               
               จบอรรถกถาตุวรทายิวรรคที่ ๒๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน
                         ๒. นาคเกสริยเถราปทาน
                         ๓. นฬินเกสริยเถราปทาน
                         ๔. วิรวิปุปผิยเถราปทาน
                         ๕. กุฏิธูปกเถราปทาน
                         ๖. ปัตตทายกเถราปทาน
                         ๗. ธาตุปูชกเถราปทาน
                         ๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน
                         ๙. พิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน
                         ๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน
               บัณฑิตทั้งหลายนับคาถาได้ ๓๗ คาถา ฉะนี้แล
               จบตุวรทายิวรรคที่ ๒๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๕. ตุวรทายิวรรค ๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน (๒๕๐) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 251อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 252อ่านอรรถกถา 32 / 253อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5643&Z=5663
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4951
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4951
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :