ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 278อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 279อ่านอรรถกถา 32 / 280อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค
๗. จิตกปูชกเถราปทาน (๒๗๗)

               ๒๗๗. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า จนฺทภาคานที ตีเร เป็นสัตตมีวิภัตติใช้ในอรรถแห่งปัญจมีวิภัตติ แปลว่า แต่ฝั่งแห่งแม่น้ำ ชื่อว่าจันทภาคา.
               บทว่า อนุโสตํ ความว่า เราเที่ยวไปตามกระแสน้ำ คือใต้กระแสน้ำไหล.
               บทว่า สตฺต มาลุวปุปฺผานิ จิตมาโรปยึ อหํ ความว่า เราเก็บเอาดอกย่างทราย ๗ ดอก เอาทรายก่อเป็นสถูปแล้ว ทำการบูชาที่กองทรายอันวิจิตรนั้นแล้ว.
               จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค ๗. จิตกปูชกเถราปทาน (๒๗๗) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 278อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 279อ่านอรรถกถา 32 / 280อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5990&Z=6000
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5051
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5051
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :