ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 283อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 284อ่านอรรถกถา 32 / 285อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๙. ปรรณทายกวรรค
๒. ผลทายกเถราปทาน (๒๘๒)

               ๒๘๒. อรรถกถาผลทายกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               เชื่อมความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ทรงสันโดษเสมอด้วยภูเขาสิเนรุ ทรงมั่งคงเช่นกับธรณี.
               บทว่า วุฏฺฐหิตฺวา สมาธิมฺหา ความว่า เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว คือเสด็จอยู่เป็นแผนกหนึ่ง.
               บทว่า ภิกฺขาย มมุปฏฺฐิโต ความว่า ใกล้เวลาภิกขาจารทรงพระดำริว่า วันนี้ใครคนใดคนหนึ่งได้ถวายทานเล็กๆ น้อยๆ แก่เรา ผลเป็นอันมากจะพึงมีแก่เขาผู้นั้น ดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้ามาหาเราผู้นั่งอยู่ คือเข้ามาใกล้เรา.
               บทว่า หรีตกํ ฯเปฯ ผารุสผลานิ จ ความว่า เรามีใจเลื่อมใส ได้ถวายผลไม้นั้นทั้งหมด แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอนุเคราะห์ชาวโลกทั้งปวงพระองค์นั้น ด้วยประการฉะนี้แล.
               จบอรรถกถาปัณณทายกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๙. ปรรณทายกวรรค ๒. ผลทายกเถราปทาน (๒๘๒) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 283อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 284อ่านอรรถกถา 32 / 285อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6055&Z=6069
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5078
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5078
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :