ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๐. จิตกปูชกวรรค
๘. สรณคมนิยเถราปทาน (๒๙๘)

               อปทานที่ ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาจิตกปูชกวรรคที่ ๓๐               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๐. จิตกปูชกวรรค                ๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน (๒๙๕) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=297                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน (๓๐๑) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=303
               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. จิตกปูชกเถราปทาน
                         ๒. ปุปผธารกเถราปทาน
                         ๓. ฉัตตทายกเถราปทาน
                         ๔. สัททสัญญกเถราปทาน
                         ๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน
                         ๖. ปทปูชกเถราปทาน
                         ๗. เทสกิตติกเถราปทาน
                         ๘. สรณคมนิยเถราปทาน
                         ๙. อัมพปิณฑิยเถราปทาน
                         ๑๐. อนุสังสาวกเถราปทาน
               บัณฑิตคำนวนคาถาได้ ๔๗ คาถา.
               จบจิตกปูชกวรรคที่ ๓๐               
               -----------------------------------------------------               

               อนึ่ง รวมวรรคได้ ๓๐ วรรค คือ
                         ๑. กณิการปุปผิยวรรค
                         ๒. หัตถิวรรค
                         ๓. อาลัมพนทายกวรรค
                         ๔. อุทกาสนทายิวรรค
                         ๕. ตุวรทายิวรรค
                         ๖. โถมกวรรค
                         ๗. ปทุมุกเขปวรรค
                         ๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค
                         ๙. ปรรณทายวรรค
                         ๑๐. จิตกปูชกวรรค
               คาถาทั้งหมดมี ๔๕๑ คาถา บัณฑิตผู้แสดงอรรถ คำนวณบททั้งหมดได้ ๕๕๗๒ บท.
               จบหมวดร้อยที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๐. จิตกปูชกวรรค ๘. สรณคมนิยเถราปทาน (๒๙๘) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 299อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 300อ่านอรรถกถา 32 / 301อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6271&Z=6281
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :