ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 327อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 328อ่านอรรถกถา 32 / 329อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๓. อุมมาปุปผิยวรรค
๖. อันนสังสาวกเถราปทาน (๓๒๖)

               อุมมาปุปผิยวรรคที่ ๓๓               
               อปทานที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ในวรรคที่ ๓๓ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๒. อารักขทายกวรรค                ๗. สัททสัญญกเถราปทาน (๓๑๗) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=319                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๓. อุมมาปุปผิยวรรค                ๗. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน (๓๒๗) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=329

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๓. อุมมาปุปผิยวรรค ๖. อันนสังสาวกเถราปทาน (๓๒๖) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 327อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 328อ่านอรรถกถา 32 / 329อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6703&Z=6716
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :