ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๓. สกิงสัมมัชชกวรรค
๘. สุจินติตเถราปทาน

               อรรถกถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓               
               อปทานของพระเถระทั้งหมดในวรรคที่ ๔๓ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               ความต่างกันแห่งชื่อของพระเถระทั้งหลายและความต่างกันแห่งบุญของพระเถระทั้งหลายเท่านั้นเป็นความแปลกกัน.
               จบอรรถถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ เถราปทาน ๔๒. ภัททาลิวรรค                ๔. มธุมังสทายกเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=4                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๕. วิเภทกิวรรค                ๑. วิเภทกพีชิยเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=31

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๓. สกิงสัมมัชชกวรรค ๘. สุจินติตเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 17อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 18อ่านอรรถกถา 33.1 / 19อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=567&Z=626
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :