ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค
๓. อุกกาสติกเถราปทาน

               ๔๗๓. อรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังต่อไปนี้:-
               บทว่า โกสิโย นาม ภควา ความว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าโกสิยะ เพราะเกิดในโกสิยโคตร.
               บทว่า จิตฺตกูเฏ ความว่า ในบรรดายอดภูเขาที่ตั้งเรียงรายอยู่ ปกคลุมสระอโนดาต เช่น ภูเขาจิตตกูฎ ภูเขาเกลาสกูฎและภูเขาสานุกูฎเป็นต้น. พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่ที่ภูเขาจิตตกูฎอันงดงาม วิจิตรไปด้วยรัตนะและโอสถเป็นต้นนานาชนิดที่เกิดบนยอดภูเขาทั้งหลาย.
               จบอรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๖. ชคติวรรค                ๑. ชคติทายกเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=41                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค                ๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=66

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค ๓. อุกกาสติกเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 62อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 63อ่านอรรถกถา 33.1 / 64อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=1354&Z=1384
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :