ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 69อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 33.1 / 71อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค
๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน

               ๔๘๐. อรรถกถาปุฬินจังกมิยเถราปทาน               
               อปทานที่ ๑๐ มีเนื้อความที่จะกำหนดรู้ได้โดยง่ายทีเดียวแล.
               จบอรรถกถาปุฬินจังกมิยเถราปทาน               
               จบอรรถกถานฬมาลิวรรคที่ ๔๘               
               -----------------------------------------------------               

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นฬมาลิยเถราปทาน
                         ๒. มณิปูชกเถราปทาน
                         ๓. อุกกาสติกเถราปทาน
                         ๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน
                         ๕. กุมมาสทายกเถราปทาน
                         ๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน
                         ๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน
                         ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน
                         ๙. ปานธิทายกเถราปทาน
                         ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน
               บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๙๕ คาถา.
               จบนฬมาลิวรรคที่ ๔๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 69อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 33.1 / 71อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=1465&Z=1484
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5537
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5537
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :